Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

Havenreglement WV het Bovenwater

Artikel 1. 

Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan: Het bij WV Het Bovenwater in exploitatie zijnde wateroppervlak, de daaraan grenzende taluds, terreinen, steigers, afrastering, constructies, bebouwing, parkeerterrein, wegen en paden.

 

Artikel 2. 

Een ieder die zich op het terrein van de WV Het Bovenwater bevindt, dient de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.

 

Artikel 3. 

a) Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de toezichthouder belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven

b) Hij wijst de passanten hun ligplaats, int de daarvoor geldende vergoeding en draagt de geïnde gelden af aan de penningmeester. Hij registreert de binnengekomen passanten en geïnde liggelden.

c) Hij is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de WV Het Bovenwater. '

 

Artikel 4. 

Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden en aspirant-leden van de WV Het Bovenwater.

 

Artikel 5. 

Behoort een vaartuig aan een of meer eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren een van hen aan als direct verantwoordelijke en contactpersoon voor de vereniging. Iedere mede-eigenaar is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor al hetgeen, waartoe de aangewezen eigenaar of de gezamenlijke mede-eigenaren tegenover de vereniging verplicht zijn. Deze aansprakelijkheid vervalt indien men niet langer mede-eigenaar is en dit per aangetekend schrijven aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt.

 

Artikel 6. 

Ligplaatsen worden uitgegeven per seizoen voor het schriftelijk aangemelde vaartuig. Onderverhuur van het vaartuig of van de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan. Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij het betreffende lid de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom toebehorend schip en de afmetingen daarvan niet groter zijn dan het oorspronkelijke en mits het vervangende schip ook overigens voldoet aan de eisen van dit reglement. Restitutie van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende beslissing van het bestuur van de WV Het Bovenwater, niet plaatsvinden. Toegewezen ligplaatsen, zowel op de wal, binnen als in het water, worden telkens stilzwijgend met één (1) jaar verlengd, tenzij uiterlijk op 30 november van het lopend jaar de ligplaats schriftelijk is opgezegd.